Google+
Achtergrond
 
 
 
 

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Just for Friends private wine buyers B.V.

Artikel 1. Algemeen
Onder ‘Just for Friends’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de website verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Just for Friends private wine buyers B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Nederland, en statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland. Het hoofdkantoor van Just for Friends is gevestigd op het adres: Eendrachtsweg 54a, 3012 LD Rotterdam, emailadres klantenservice info@justforfriends.nl. Telefoonnummer Justforfriends +31(010)-7142383
Just for Friends private wine buyers B.V. is ingeschreven in het Handelsregister te Rotterdam, dossiernummer 14082295 , BTW-nummer 814011366B02.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, betaling en overeenkomsten van wijn en de daarmee verband houdende producten en/of diensten van Just for friends private wine buyers B.V., handelend onder de naam Just for Friends (hierna “Just for Friends”), zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) van toepassing.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk door Just for Friends worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Voor zover wordt gesproken over een member(lid), of lidmaatschap stelt Just for friends dat dit niet een lid is zoals bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de rechtspersoon vereniging.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Just for Friends zijn vrijblijvend en Just for Friends behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten. De wijnen van Just for Friends worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van het plaatsen van de bestelling.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Just for Friends. Just for Friends is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Just for Friends dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Just for Friends zal bestellingen geplaatst door personen jonger dan zestien (16) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief de verschuldigde omzetbelasting en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen (Incoterms 2000).
4.2. Betaling dient te geschieden via het betaalsysteem op de website (Ideal). Al uw facturen staan bij “mijn account” op de website.
4.3. Just for Friends is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
4.5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Just for Friends gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.6. Indien u uw bestelling van zgn. voorinschrijvingswijnen annuleert (bijv. “en primeurs, is Just for Friends genoodzaakt dertig procent (30%) van het aankoopbedrag in rekening te brengen in verband met onder andere de gemaakte kosten. Just for Friends zal zeventig procent (70%) van het aankoopbedrag retourneren.

Artikel 5. Levering
5.1. Levering geschiedt alleen in Nederland en Just for Friends streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te leveren. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Indien Just For Friends voorziet dat niet binnen deze termijn kan worden geleverd, wordt aan u de optie geboden ofwel in te stemmen met latere levering, ofwel de bestelling te annuleren.
5.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft u het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
5.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
5.4. Bijdrage aan de bezorging is op de website van Just for Friends aangegeven, deze bedraagt €6,95,  vanaf een orderbedrag van € 100 (incl BTW) is de verzending gratis.
5.5 Aflevering geschiedt ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen (Incoterms 2000). Just for Friends zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van Just for Friends.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Just for Friends verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Just for Friends geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2. Just for Friends garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
7.3. Alle teksten over en afbeeldingen van de wijnen op de Just for Friends website en in de nieuwsbrief worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. De rechten voor fotografie en teksten op deze website liggen bij Just for Friends. Voor alle content geldt dat deze mag worden hergebruikt mits Just for Friends of inclusief hyperlink als bron wordt vermeld (zie Creative Commons license onderaan deze pagina).

Artikel 8. Reclames
8.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Just for Friends daarvan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen vijf (5) werkdagen, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen  na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) werkdagen na aflevering te ontbinden en het product binnen voornoemde termijn aan Just for Friends te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
8.3. Reclamaties over door u bestelde en te betalen goederen die echter niet door u ontvangen zijn, dienen plaats te vinden uiterlijk twee (2) maanden na datum vermeld op de orderbevestiging.
8.4. Reclamaties over vermissingen aangaande leveringen die op uw verzoek niet aan de deur, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, worden door Just for Friends als niet-ontvankelijk verklaard indien uit de vervoersbescheiden blijkt dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Smaakgarantie
Alle geleverde wijnen vallen onder Just for Friends smaakgarantie. Indien een geleverde wijn niet aan uw verwachtingen voldoet, zelfs als deze binnen uw smaakprofiel past, dan heeft u de keuze de desbetreffende wijn tegen retournering daarvan te vervangen door een andere wijn, dan wel de productwaarde door Just for Friends te laten restitueren. De gefactureerde verzendkosten blijven ook bij retournering verschuldigd.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: • u dient zich schriftelijk in contact te stellen met onze klantenservice (per brief, dan wel e-mail); • de termijn van een jaar na het ”op dronk” komen van de wijn volgens de mening van Just for Friends is nog niet verstreken; • alleen volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retournering in aanmerking. Indien het gaat om wijn geleverd in dozen van 12 of meer flessen mogen uit slechts één doos maximaal 2 flessen geopend zijn. In geval van wijn geleverd in dozen van 6 flessen mag slechts één fles geopend zijn; • in geval het een zgn. mixdoos betreft zal steeds naar een gepaste oplossing worden gezocht; • in geval van retournering dienen die flessen in de oorspronkelijke verpakking en voorzien van een ingevuld Retourformulier (welke op te vragen is bij onze klantenservice) voor transport te worden aangeboden; • de eventueel bij de oorspronkelijke zending meegeleverde gratis goederen dienen bij de retourzending eveneens te worden bijgevoegd.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Just for Friends, dan wel tussen Just for Friends en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Just for Friends, is Just for Friends niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Just for Friends en mits – bij een bestelling via de website van Just for Friends – , Just for Friends u op de website heeft geïnformeerd hoe u van ongewilde handelingen op de hoogte kunt geraken, alsmede hoe u eventuele gemaakte fouten in de bestelling kunt herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van Just for Friends is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
11.2. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Just for Friends in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Just for Friends niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Just for Friends.
11.3. De klant vrijwaart Just for Friends te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 12. Overmacht
12.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Just for Friends in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Just for Friends gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Just for Friends kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Annulering koopovereenkomst
13.1 Gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de bestelde wijnen op het afleveradres, bent u gerechtigd om een overeenkomst te annuleren of te ontbinden. Hiertoe dient u binnen zeven werkdagen na ontvangst van de wijnen op het afleveradres de zaak aan te melden bij info@justforfriends.nl. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de wijnen komen voor uw rekening. Ingeval van ontbinding heeft u recht op teruggave van het door u aan Just for Friends betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.
13.2 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van: b) van zaken die:
1) duidelijk persoonlijk van aard zijn;
2) indien u de verpakking en verzegeling van het product heeft verbroken.

Artikel 14. Diversen
14.1. Indien u aan Just for Friends schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Just for Friends gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Just for Friends schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
14.2. Wanneer door Just for Friends gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Just for Friends deze Voorwaarden soepel toepast.
14.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Just for Friends in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Just for Friends vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
14.4. Just for Friends is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
14.5. Just for Friends verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over de activiteiten, producten en diensten van Just for Friends, en zorgvuldig geselecteerde derden. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u dit kenbaar maken. U kunt een e-mail sturen naar: info@justforfriends.nl

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 16. Persoonsgegevens
16.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Just for Friends nageleefd. U heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om uw eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor u door in te loggen op onze website en uw gegevens in te zien in het “mijn gegevens” gedeelte van Just for Friends.
16.2 Just for Friends zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij uw privacy in het geding komt.

Artikel 17. Leeftijd
Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verklaart u 18 jaar of ouder te zijn. Bent u jonger dan 18 jaar, dan mag u geen wijn bij ons bestellen.

Creative Commons Licentie
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie